Voorwaarden

1. Algemeen

Welkom bij beauVoyage! Wij bieden de services voor het maken van uw persoonlijke reisblogs. De entiteit waarmee u een contract aangaat en eigenaar is van beauVoyage is de beauBateau GmbH, een bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Duitsland onder het nummer HRB 12758. De beauBateau GmbH wordt hierna "beauVoyage", "wij", "ons" genoemd of "onze".

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door, aangezien ze onze relatie met u als gebruiker uiteenzetten, terwijl u communiceert met onze diensten en de rechten en verantwoordelijkheden die ons beiden leiden. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het beauVoyage-platform en de services, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden na te leven en er wettelijk aan gebonden te zijn.

U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze Algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met alle wetten, regels en voorschriften die op u van toepassing zijn. Het recht op toegang tot onze service wordt ingetrokken wanneer deze algemene voorwaarden of het gebruik van de service verboden is. In dergelijke omstandigheden stemt u ermee in om het beauVoyage-platform of zijn service op geen enkele manier te gebruiken of te openen.

Onze verzameling en gebruik van persoonlijke informatie in verband met uw toegang tot en gebruik van het beauVoyage-platform wordt beschreven in onze Privacybeleid.

2. Omvang van de BeauVoyage-diensten

Het beauVoyage-platform fungeert als gastheer voor uw reisplanning en reiservaringen, met behoud van de nodige infrastructuur voor publicatie en toegang. Als aanbieder van dit platform is beauVoyage niet eigenaar van, creëert, verkoopt, verkoopt, levert, controleert, beheert, biedt, levert of levert geen enkele post. Alle inhoud die we hosten op de blogwebsites wordt geleverd door leden zoals jij. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor wat u publiceert op het beauVoyage-platform. Evenzo onderschrijven we geen leden of meningen die via onze diensten worden uitgedrukt. Dat betekent dat u alleen wettelijk verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw blogs. Voor uw eigen bescherming dient u dus voorzichtig te zijn en geen inhoud te maken die kan leiden tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid onder toepasselijke wetten, inclusief lokale wetten, waarvan de toepasbaarheid afhangt van waar u woont of waar u inhoud bekijkt of bewerkt. beauVoyage kan in het algemeen geen enkele bescherming, garantie, immuniteit of vrijwaring bieden.

Het online aanbod van beauVoyage kan links bevatten naar websites, apps, diensten of bronnen van derden op internet. Wanneer u websites van derden bezoekt, doet u dit op eigen risico. Dergelijke ingebedde services van derden kunnen onderhevig zijn aan verschillende voorwaarden en privacypraktijken. U erkent dat beauVoyage niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, noch voor de inhoud, gegevens, functies, acties, producten of diensten die dergelijke websites of bronnen van derden bieden, noch voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, wettigheid of geschiktheid of enig ander aspect daarvan. De opname van een dergelijke link op het beauVoyage-platform houdt niet in dat wij dergelijke diensten onderschrijven of enige associatie hebben met zijn operators. U erkent verder en gaat ermee akkoord dat beauVoyage niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via een website of bron van derden.

Het beauVoyage online aanbod vereist mogelijk een internetverbinding van een derde partij om bepaalde functies te gebruiken. In dergelijke gevallen is uw internetverbinding onderworpen aan de vergoedingen, beperkingen, voorwaarden en beperkingen die door uw provider zijn opgelegd. beauVoyage is niet verantwoordelijk voor storingen of verstoringen van de internet- en telecommunicatie-infrastructuur die buiten onze controle liggen en die kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van het beauVoyage-platform.

beauVoyage kan, tijdelijk en met inachtneming van de legitieme belangen van de gebruikers (bv. door een voorafgaande kennisgeving), de beschikbaarheid van het beauVoyage-platform of bepaalde gebieden of kenmerken daarvan beperken, indien dit nodig is met het oog op capaciteitsbeperkingen, de veiligheid of integriteit van onze servers, of om onderhoudsmaatregelen uit te voeren die de goede of verbeterde werking van de beauVoyage services verzekeren. We kunnen het platform verbeteren, verbeteren en aanpassen en van tijd tot tijd nieuwe diensten introduceren.

3. Het beauVoyage-platform gebruiken

We willen dat onze service zo open en inclusief mogelijk is. Maar we willen ook dat het veilig en in overeenstemming met de wet is. Dus, om deel uit te maken van de beauVoyage-gemeenschap, vragen we u om de onderstaande verplichtingen aan ons te doen.

Registratie

U kunt inhoud bekijken die beschikbaar is gemaakt op of via het beauVoyage-platform zonder een account te registreren. De toegang tot en het gebruik van bepaalde functies van onze service vereist echter registratie. U kunt een beauVoyage-account registreren door een e-mailadres te gebruiken en een wachtwoord aan te maken, of via uw account bij bepaalde sociale netwerkdiensten van derden, zoals Facebook of Google. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw beauVoyage-accountgegevens en mag deze nooit aan derden bekendmaken. We raden u aan, maar vereisen niet dat u uw eigen naam als gebruikersnaam gebruikt, zodat uw vrienden u gemakkelijker kunnen herkennen.

Je zal niet:

 • enig aspect van uw beauVoyage-account (inclusief uw gebruikersnaam) verkopen, toewijzen of anderszins overdragen aan een andere partij zonder onze toestemming;
 • een account aanmaken voor iemand anders zonder de uitdrukkelijke toestemming van die persoon;
 • een gebruikersnaam of beauVoyage-account gebruiken waarop de rechten van een andere persoon dan u van toepassing zijn zonder de juiste toestemming;
 • gebruik een gebruikersnaam die de naam is van een andere persoon met de bedoeling die persoon na te bootsen;
 • gebruik een gebruikersnaam die beledigend, vulgair of obsceen of anderszins onrechtmatig is.

beauVoyage behoudt zich het recht voor om de registratie van een gebruikersnaam te weigeren of te annuleren (dwz uw account te beëindigen) of om het eigendom van een gebruikersnaam over te dragen als wij van mening zijn dat dit passend of noodzakelijk is; bijvoorbeeld als de gebruikersnaam inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendom of zich voordoet als een andere persoon.

U stelt beauVoyage onmiddellijk schriftelijk op de hoogte als u weet of reden heeft om te vermoeden dat uw inloggegevens verloren zijn gegaan, gestolen, verduisterd of anderszins zijn aangetast of in geval van daadwerkelijk of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van uw beauVoyage-account of ander account -gerelateerde inbreuk op de beveiliging. U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via uw beauVoyage-account, tenzij dergelijke activiteiten niet door u zijn geautoriseerd en u niet anderszins nalatig bent (zoals het niet melden van ongeoorloofd gebruik of verlies van uw inloggegevens).

Geschiktheid

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet u een persoon zijn van minimaal zestien (16) jaar oud en in staat zijn om juridisch bindende contracten te sluiten. Als u jonger bent dan vereist om uw eigen beauVoyage-account te beheren, moet u toestemming van uw ouder of wettelijke voogd hebben om ons online aanbod te gebruiken. Laat uw ouder of wettelijke voogd deze voorwaarden samen met u lezen. Als u een ouder of wettelijke voogd bent die deze voorwaarden heeft geaccepteerd en u uw kind toestaat gebruik te maken van de beauVoyage-services, bent u, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind op ons platform.

Als u namens een rechtspersoon een account aanmaakt of gebruikt, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens een dergelijke entiteit op te treden, met name om u te registreren voor de dienst en om de entiteit aan te gaan en wettelijk te binden aan deze Algemene Voorwaarden, waardoor beauVoyage alle toestemmingen en licenties verleend in deze overeenkomst krijgt. Een dergelijk account is eigendom van en wordt beheerd door de rechtspersoon.

Om u te registreren, mogen we uw account niet eerder hebben uitgeschakeld wegens schending van de wet of een van onze beleidsregels.

beauVoyage kan, naar eigen goeddunken, weigeren om de service aan een persoon of entiteit aan te bieden om welke reden dan ook en de subsidiabiliteitscriteria op elk moment wijzigen.

Inhoud

In het kader van deze Algemene Voorwaarden omvat de term "inhoud", zonder beperking, alle teksten, opmerkingen, foto's, fotoalbums, video's, afbeeldingen, audioclips, locatiegegevens, gegevens, software, scripts en gegenereerde interactieve functies, verstrekt of anderszins toegankelijk gemaakt door beauVoyage op of via onze service.

Inhoud gemaakt, geüpload, ingediend, gepost, gedistribueerd, verzonden, ontvangen, opgeslagen of anderszins toegevoegd en verkregen door leden op of via het beauVoyage-platform, inclusief inhoud die aan de beauVoyage-service wordt toegevoegd door leden die hun accounts koppelen aan websites en services van derden wordt gezamenlijk "ledeninhoud" genoemd.

Ledencontent die u verwijdert, wordt verwijderd uit onze database en kan niet worden hersteld. U begrijpt echter dat verwijderde inhoud van leden gedurende een redelijke periode in back-upkopieën kan blijven staan (maar na verwijdering niet met anderen wordt gedeeld) en mogelijk bij gebruikers blijft die eerder inhoud van uw blogwebsite hebben geopend of gedownload.

Inhoud op het beauVoyage-platform die door beauVoyage zelf wordt geleverd, inclusief gepatenteerde beauVoyage-inhoud en alle inhoud die is gelicentieerd of geautoriseerd voor gebruik door of via beauVoyage van derden, wordt gezamenlijk "beauVoyage-inhoud" genoemd.

Het beauVoyage-platform, beauVoyage-inhoud en ledeninhoud wordt geheel of gedeeltelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten en aanverwante rechten, waaronder auteursrechten, handelsmerkrechten, octrooirechten, publiciteitsrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databaserechten en aangrenzende rechten, evenals rechten op knowhow (gezamenlijk "Intellectuele Eigendomsrechten"). U handhaaft en maakt geen inbreuk op alle copyrightvermeldingen, informatie en beperkingen die zijn opgenomen in of vergezeld gaan van het beauVoyage-platform of enige inhoud die toegankelijk is via de beauVoyage-service. Sommige, maar niet alle, acties die inbreuk kunnen maken op deze intellectuele eigendomsrechten, zijn het reproduceren, uitvoeren, weergeven, verspreiden, kopiëren, reverse engineering, decompileren, demonteren of voorbereiden van afgeleide werken van inhoud die toebehoort aan beauVoyage of beauVoyage-leden. Verwijder, verberg of wijzig geen van onze merken, logo's of juridische vermeldingen. Maak geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden die worden beïnvloed door uw gebruik van onze service.

U zult het beauVoyage-platform of een ander platform niet gebruiken, kopiëren, aanpassen (of anderszins reproduceren), wijzigen, afgeleide werken voorbereiden van, verspreiden, opslaan, licentiëren, verkopen, verhuren, overdragen, openbaar weergeven, openbaar uitvoeren, verzenden, uitzenden of anderszins exploiteren. van de inhoud voor commercieel (al dan niet voor winst) gebruik of op enige manier die de rechten van derden schendt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beauVoyage, of door de houder van het Intellectueel Eigendomsrecht, voor zover van toepassing, of zoals anderszins toegestaan door de wet; behalve voor zover u de juridische eigenaar bent van de specifieke ledeninhoud of zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Voorwaarden. Er worden geen licenties of rechten aan u verleend door implicatie of anderszins onder enig Intellectueel Eigendomsrecht dat eigendom is van of wordt beheerd door beauVoyage, behalve voor de licenties en rechten die uitdrukkelijk worden verleend in deze Voorwaarden.

Alle inhoud die beschikbaar wordt gemaakt op of via het beauVoyage-platform is de exclusieve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de persoon die de inhoud heeft gemaakt. Dienovereenkomstig verklaart en garandeert u dat: (i) u de enige en exclusieve eigenaar bent van alle ledencontent die u verstrekt of deelt op of via het online aanbod van beauVoyage of u beschikt over alle rechten, licenties, toestemmingen en releases die nodig zijn om te verlenen om de rechten op en op dergelijke ledencontent te versterken en om te voldoen aan uw andere verplichtingen, zoals beoogd onder deze Algemene Voorwaarden; en (ii) noch de inhoud van het lid zelf, noch uw plaatsing, upload, publicatie, inzending of verzending van de inhoud of het gebruik van dergelijke inhoud (of een deel daarvan, inclusief afgeleide werken) door ons, onze gebruikers of anderen in contract met ons, in overeenstemming met deze voorwaarden, inbreuk maakt op, misbruik maakt van of inbreuk maakt op rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot octrooi, copyright, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere eigendoms- of intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy , of resulteren in schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving. Gebruikers vrijwaren beauVoyage tegen alle claims van derden, op basis van een vermeende inbreuk op dergelijke rechten van derden met betrekking tot de inhoud. beauVoyage kan de authenticiteit van inhoud of gegevens die gebruikers over zichzelf verstrekken niet garanderen.

U behoudt de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud die u beschikbaar stelt via de beauVoyage-service. Als u van mening bent dat inhoud op het beauVoyage-platform inbreuk maakt op de auteursrechten die u bezit, laat het ons dan weten.

U erkent dat alle inhoud waartoe u toegang heeft via de beauVoyage-service op eigen risico is en dat u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor enige schade of verlies voor u of enige andere partij die daaruit voortvloeit.

Door het creëren, uploaden, indienen, posten, verzenden, ontvangen, opslaan of anderszins beschikbaar maken van ledencontent op of via het beauVoyage-platform, verleent u gratis aan beauVoyage een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, onherroepelijk, eeuwigdurend (of voor de duur van de bescherming), een sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het hosten, openen, gebruiken, opslaan, uitvoeren, openbaar uitvoeren, kopiëren, bewerken, wijzigen, opnieuw formatteren, reproduceren, aanpassen, afgeleide werken voorbereiden van, opnemen in marketing materiaal, advertenties en andere werken (zoals andere websites, applicaties of e-mails), promoten, vertalen, distribueren, opnieuw distribueren, publiceren, verzenden, weergeven, streamen, uitzenden en op andere wijze exploiteren van ledencontent om content te leveren en / of te promoten de beauVoyage-service en / of onze zakelijke activiteiten, in welke media of platform dan ook. We kunnen derden toestaan hetzelfde te doen in verband met hun eigen websites, mediaplatforms en applicaties. U kunt deze licentie op elk moment beëindigen door uw inhoud of account te verwijderen. Ledencontent inclusief persoonlijke informatie wordt alleen voor deze doeleinden gebruikt als een dergelijk gebruik in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in overeenstemming met onze Privacybeleid. Tenzij u specifieke toestemming geeft, claimt beauVoyage geen eigendomsrechten op de inhoud van leden en niets in deze voorwaarden wordt geacht de rechten te beperken die u heeft om uw ledeninhoud te gebruiken of te exploiteren.

Verboden activiteiten

U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten, regels, voorschriften en belastingverplichtingen die van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van de beauVoyage-service. Wat betreft activiteiten in verband met het beauVoyage-platform, zult u (en zult u geen derde partij helpen, inschakelen of toestaan) ofwel (a) enige actie ondernemen of (b) uploaden, downloaden, posten, publiceren, indienen, verzenden of anderszins verspreiden of vergemakkelijken van de inhoud op of via het beauVoyage platform, dat:

 • eventuele toepasselijke nationale en internationale wet- of regelgeving, overeenkomsten met derden, rechten van derden, onze voorwaarden, schendt of omzeilt, Privacybeleid of ander beleid en regels van beauVoyage;
 • een octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht, publiciteitsrecht of ander recht van een andere persoon of entiteit schendt of een wet of contractuele plicht schendt;
 • is vals, misleidend (direct of door weglating of het niet bijwerken van informatie), bedrieglijk, onwaarachtig of onnauwkeurig;
 • onwettig, beledigend, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, frauduleus, inbreukmakend op andermans privacy is, onrechtmatig, obsceen, vulgair, aanstootgevend, godslasterlijk, pornografisch, bevat of toont naaktheid, bevat of toont seksuele activiteit;
 • bevordert onverdraagzaamheid, discriminatie, racisme, haat, intimidatie of schade jegens een individu of groep;
 • gewelddadig of bedreigend is of geweld of acties bevordert die een andere persoon of dier bedreigen
 • bevordert illegale of schadelijke activiteiten of stoffen
 • vormt ongeoorloofde of ongevraagde reclame, junk of bulk elektronische communicatie ("spamming");
 • commerciële activiteiten omvat (al dan niet met winstoogmerk) en / of verkoop zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beauVoyage, zoals wedstrijden, loterijen, ruilhandel, reclame, kettingbrieven of piramidespelen;
 • bevat softwarevirussen of andere technologieën, zoals computercodes, bestanden, wormen, logische bommen of programma's die zijn ontworpen of bedoeld zijn om de juiste werking van software, hardware of telecommunicatieapparatuur te verstoren, uit te schakelen, te beschadigen, te beperken of te verstoren of om ongeoorloofde toegang tot een systeem, gegevens, wachtwoord of andere informatie van beauVoyage of een derde partij te beschadigen of te verkrijgen of anderszins de belangen of eigendommen van beauVoyage of derden te schaden;
 • zich voordoet als een andere persoon of entiteit;
 • omvat iemands identificatiedocumenten of gevoelige financiële informatie;
 • is anderszins ongepast, zoals bepaald door beauVoyage naar eigen goeddunken.

beauVoyage heeft een nultolerantiebeleid tegen kinderpornografie en zal het account beëindigen van elk lid dat kinderpornografie publiceert of verspreidt. We zullen de zaak aan de bevoegde autoriteiten melden.

U mag niet (direct of indirect)

 • iemand discrimineren of lastigvallen op basis van ras, nationale afkomst, religie, geslacht, genderidentiteit, fysieke of mentale handicap, medische toestand, burgerlijke staat, leeftijd of seksuele geaardheid, of anderszins deelnemen aan gewelddadig, schadelijk, beledigend of verstorend gedrag ;
 • iemands rechten schenden of schenden of iemand anderszins schade berokkenen;
 • informatie op het beauVoyage-platform te kopiëren, op te slaan of anderszins te openen of te gebruiken, inclusief persoonlijk identificeerbare informatie over een ander lid, op een manier die niet in overeenstemming is met beauVoyage's Privacybeleid of deze Voorwaarden of die anderszins de privacyrechten van leden of derden schenden;
 • onze diensten of platforminhoud (anders dan de inhoud van uw leden) te wijzigen, aan te passen, aan te passen, te reproduceren, te distribueren, te vertalen, afgeleide werken of aanpassingen te maken van, openbaar te tonen, opnieuw te publiceren, opnieuw te gebruiken, te verkopen, te verhandelen of op welke manier dan ook te exploiteren, behalve als uitdrukkelijk goedgekeurd door beauVoyage
 • het beauVoyage-platform of de inhoud ervan gebruiken voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze voorwaarden of op een manier die ten onrechte de goedkeuring, het partnerschap van beauVoyage impliceert of anderen anderszins misleidt met betrekking tot uw aansluiting bij beauVoyage;
 • gebruik, oogst, schraap, kopieer, toon, spiegel of frame het beauVoyage-platform of een van de inhoud ervan, of een afzonderlijk element binnen het beauVoyage-platform, de naam van beauVoyage, een beauVoyage-handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie, of de lay-out en het ontwerp van elke pagina of vorm op een pagina in het online aanbod van beauVoyage, zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • het beauVoyage-merk op enigerlei wijze verdunnen, aantasten of anderszins schaden, inclusief door ongeoorloofd gebruik van de inhoud van het platform, het registreren en / of gebruiken van beauVoyage of afgeleide termen in domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bron-ID's, of registreren en / of gebruiken domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bron-ID's die nauw nabootsen of verwarrend lijken op beauVoyage-domeinen, handelsmerken, taglines, promotiecampagnes of inhoud van het beauVoyage-platform;
 • elke robot, spider, crawler, schraper, datamining-tools, tools voor het verzamelen en extraheren van data of andere handmatige of geautomatiseerde middelen of processen gebruiken om toegang te krijgen tot data of andere inhoud van of anderszins te communiceren met het beauVoyage-platform voor welk doel dan ook, behalve met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van beauVoyage;
 • ontcijferen, decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen om broncode, onderliggende ideeën of algoritmen af te leiden van enig deel van het beauVoyage-platform (inclusief maar niet beperkt tot een applicatie of widget) of een van de software die wordt gebruikt om de beauVoyage-services te leveren, behalve in de beperkte mate die van toepassing is op specifieke wetten die een dergelijke beperking specifiek verbieden;
 • elke beauVoyage-applicatie of -tool exporteren of opnieuw exporteren, behalve in overeenstemming met de exportcontrolewetten van alle relevante rechtsgebieden en in overeenstemming met geposte regels en beperkingen;
 • enige actie ondernemen die de prestaties of de goede werking van de diensten of activiteiten op het beauVoyage-platform beschadigt of nadelig beïnvloedt of kan beïnvloeden;
 • vermijden, omzeilen, verwijderen, deactiveren, belemmeren, decoderen of anderszins proberen om enige technologische maatregel te omzeilen die is geïmplementeerd door beauVoyage of een van de leveranciers van beauVoyage of een andere derde partij om de toegang tot de service (of andere accounts, computersystemen of netwerken te voorkomen of te beperken) verbonden met de dienst) of om het beauVoyage-platform te beschermen;
 • enige actie ondernemen die (naar eigen goeddunken bepaald door beauVoyage) een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van beauVoyage (of onze externe leveranciers) oplegt of kan opleggen;
 • elke vorm van auto-responder uitvoeren op de service of het beauVoyage-platform gebruiken in verband met de verspreiding van ongevraagde commerciële berichten ("spam");
 • de rechten die u hieronder ontvangt, kopiëren, verhuren, leasen, verspreiden of anderszins overdragen;
 • een lid te werven of anderszins te vragen om deel te nemen aan diensten, applicaties of websites van derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beauVoyage;
 • anderszins actie ondernemen in strijd met de richtlijnen en het beleid van beauVoyage.

Als u bovendien een bedrijf vertegenwoordigt, moet u zich houden aan alle advertenties, marketing, privacy of andere zelfregulerende code (s) die van toepassing zijn op uw branche.

beauVoyage garandeert niet dat enige inhoud beschikbaar zal worden gesteld op het platform of via de dienst. beauVoyage is niet verplicht om het platform, de dienst of de inhoud te controleren, noch actief naar feiten of omstandigheden te zoeken die wijzen op illegale activiteiten. BeauVoyage behoudt zich echter het recht voor om gehoste inhoud te openen, te lezen, te bewaren, openbaar te maken, te bewerken, aan te passen, te vertragen, te verwijderen, op te schorten of uit te schakelen, zoals beauVoyage redelijkerwijs van mening is dat dit nodig is om (i) te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving , juridische procedure of het verzoek, bevel of vereiste van een rechtbank, wetshandhaving of andere administratieve instantie of overheidsinstantie, (ii) deze algemene voorwaarden afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen hiervan, (iii) opereren, beveiligen en de beveiliging van het beauVoyage-platform verbeteren (inclusief maar niet beperkt tot het opsporen en voorkomen van fraude en technische problemen, risicobeoordeling, onderzoek en gebruikersondersteuning) (iv) de rechten, eigendommen of veiligheid van beauVoyage, zijn gebruikers en het publiek beschermen. beauVoyage behoudt deze rechten ook om redenen, inclusief maar niet beperkt tot, na ontvangst van claims of aantijgingen van derden of autoriteiten met betrekking tot dergelijke inhoud of als beauVoyage bezorgd is dat u mogelijk de toepasselijke wetgeving, deze voorwaarden hebt geschonden, of zonder reden allemaal.

beauVoyage gebruikt een combinatie van geautomatiseerde systemen en handmatige controle van ledeninhoud om frauduleuze activiteiten of schendingen van toepasselijke wetten, deze voorwaarden of enig ander beauVoyage-beleid te detecteren en te voorkomen. Deze scan en analyse kunnen plaatsvinden vóór, tijdens of nadat de post is gepubliceerd, en kan ertoe leiden dat uw post wordt vertraagd of achtergehouden.

Uw rechten onder deze overeenkomst worden automatisch zonder kennisgeving beëindigd als u zich niet aan een van de voorwaarden ervan houdt. In het geval van een dergelijke beëindiging, kunnen we uw toegang tot de beauVoyage-diensten onmiddellijk intrekken. Als beauVoyage er niet op aandringt of uw strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden afdwingt, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van haar rechten.

Als we bovendien van mening zijn dat u het beauVoyage-platform en / of onze services op enigerlei wijze misbruikt, kunnen we naar eigen goeddunken uw gebruikersaccount en toegang tot onze services beperken, opschorten of beëindigen, gehoste inhoud vertragen of verwijderen, verwijderen eventuele speciale status die aan uw account is gekoppeld en technische en / of juridische stappen ondernemen om te voorkomen dat u onze services gebruikt.

Wanneer beauVoyage inhoud van leden verwijdert of uitschakelt, zullen we het lid op de hoogte stellen en de redenen voor een dergelijke maatregel verstrekken, tenzij een dergelijke kennisgeving (i) de detectie of preventie van fraude of andere illegale activiteiten zou voorkomen of belemmeren, (ii) de legitieme belangen zou schaden van andere leden of derden, of (iii) in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving. U kunt tegen een dergelijke beslissing in beroep gaan door contact met ons op te nemen via e-mail op

beauBateau GmbH beauVoyage Klantenservice Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Duitsland E-mail: jenny@beau.voyage

Leden stemmen ermee in om beauVoyage te goeder trouw samen te werken en bij te staan, en ons die informatie te verstrekken en alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs door beauVoyage kunnen worden gevraagd met betrekking tot enig onderzoek dat is uitgevoerd door beauVoyage of een vertegenwoordiger van beauVoyage met betrekking tot het gebruik of misbruik van onze platform.

Als u denkt dat een lid waarmee u in contact komt, online of persoonlijk, zich ongepast gedraagt of ongepast heeft gehandeld, inclusief maar niet beperkt tot iemand die zich bezighoudt met aanstootgevend, gewelddadig of seksueel ongepast gedrag, of zich bezighoudt met ander storend gedrag, moet u meld deze persoon onmiddellijk aan de bevoegde autoriteiten en vervolgens aan beauVoyage door contact met ons op te nemen met uw politiebureau en het meldingsnummer (indien beschikbaar). U stemt ermee in dat een melding die u doet ons niet verplicht om actie te ondernemen (behalve de wettelijk verplichte maatregelen).

Gegevensbeleid

U erkent hierbij en stemt ermee in dat beauVoyage uw gegevens gebruikt voor analytische doeleinden. Zie onze voor meer informatie over onze praktijken voor gegevensverzameling Privacybeleid. Als u uw account verwijdert, worden al uw geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens die al zijn opgenomen in de gegevenspool die door onze gegevensanalysetools wordt gebruikt, niet verwijderd. Aanvullende informatie over onze verwijderingspraktijken is te vinden in beauVoyage's Privacybeleid.

Naast het voorgaande verleent u ons hierbij een niet-exclusief, wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend (of voor de duur van de bescherming), onherroepelijk, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om gegevens die van u zijn verzameld te gebruiken voor interne doeleinden om te werken en onze services voor u en andere gebruikers te verbeteren en nieuwe services en producten te bouwen en te exploiteren. Een beheerder van het beauVoyage-platform (inclusief die van contracterende externe serviceproviders die bevoegd zijn om namens ons taken uit te voeren, zoals beschreven in onze Privacybeleid) kan inloggen op uw account en / of toegang krijgen tot de inhoud van uw leden om de services te onderhouden en / of te verbeteren.

4. Verkoopsvoorwaarden

beauVoyage kan leden kosten in rekening brengen voor het gebruik van het beauVoyage-platform. Meer informatie over wanneer servicekosten van toepassing zijn en hoe deze worden berekend, vindt u op onze pagina met servicekosten. Eventuele servicekosten (inclusief eventuele belastingen) worden voorafgaand aan het abonnement aan een gebruiker getoond. beauVoyage behoudt zich het recht voor om de servicekosten op elk moment te wijzigen met ingang van de volgende termijn, zonder voorafgaande kennisgeving. U bent verantwoordelijk voor het betalen van servicekosten (inclusief eventuele belastingen) die u verschuldigd bent aan BeauVoyage - hetzij via creditcard of via PayPal. Servicekosten worden niet gerestitueerd.

Om u te abonneren op de beauVoyage-service, moet u minimaal achttien (18) jaar oud zijn of de toepasselijke meerderheidsleeftijd hebben in uw rechtsgebied. Bij inschrijving moet u ons geldige informatie over uw creditcard verstrekken, samen met een nauwkeurig en actueel factuuradres of uw PayPal-informatie. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van deze algemene voorwaarden, wat kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw beauVoyage-account. U stemt ermee in om beauVoyage onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke wijziging in de informatie van uw creditcard of factuuradres dat wordt gebruikt voor de betaling hieronder. Door beauVoyage uw creditcard- of PayPal-informatie te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat er geen aanvullende kennisgeving of toestemming vereist is voordat beauVoyage geautoriseerd is om u alle vergoedingen en kosten in rekening te brengen die verschuldigd zijn aan beauVoyage. Uw creditcarduitgeverovereenkomst is van toepassing op uw gebruik van uw aangewezen creditcard en u moet naar die overeenkomst verwijzen en niet naar de Algemene voorwaarden van beauVoyage om uw rechten en aansprakelijkheden als kaarthouder te bepalen.

Elk krediet dat u door beauVoyage is verstrekt, heeft geen contante waarde en is niet inwisselbaar als contant geld. beauVoyage-tegoed kan worden ingewisseld voor toekomstige betalingen van servicekosten aan beauVoyage en zal worden toegepast tijdens het inschrijvingsproces. beauVoyage-tegoed is drie (3) jaar geldig vanaf de datum van het genereren van het tegoed. Wanneer uw beauVoyage-krediet verloopt, wordt het ongeldig.

beauVoyage kan u promotiecouponcodes aanbieden, waarmee u korting krijgt op uw servicekosten. Elke couponcode die beauVoyage aan u heeft verstrekt, heeft geen contante waarde en is niet inwisselbaar als contant geld. beauVoyage-couponcodes kunnen worden ingewisseld voor toekomstige betalingen van servicekosten aan beauVoyage. Per abonnement kan slechts één couponcode worden gebruikt. Couponcodes zijn geldig tot de datum vermeld op de couponcode, of anders tot zes (6) maanden nadat u de code voor het eerst heeft ontvangen. Couponcodes kunnen niet worden toegepast op belastingen of eerdere abonnementen op de beauVoyage-service. We behouden ons het recht voor om de voorwaarden en / of waarde van couponcodes op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te annuleren.

U moet ons binnen zeven (7) dagen na ontvangst van uw creditcardafschrift schriftelijk op de hoogte stellen als u een van onze kosten op die verklaring betwist, anders wordt van een dergelijk geschil afgezien. Een dergelijke kennisgeving wordt naar het volgende postadres gestuurd:

beauBateau GmbH beauVoyage Klantenservice Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Duitsland e-mail: jenny@beau.voyage

5. Duur, beëindiging, opschorting en andere maatregelen

Deze overeenkomst is van kracht voor een periode van één kalenderjaar, aan het einde daarvan zal deze automatisch en continu worden verlengd voor volgende termijnen van één kalenderjaar tot het moment waarop u of beauVoyage de overeenkomst beëindigt in overeenstemming met deze bepaling .

Als u deze overeenkomst wilt beëindigen en uw account wilt verwijderen, kunt u dit doen door de instructies op het platform te volgen. We kunnen onbevestigde accounts beëindigen of accounts die al meer dan drie (3) jaar inactief zijn. beauVoyage kan, met of zonder kennisgeving, de toegang tot alle of een deel van de beauVoyage-diensten stopzetten (dwz uw account beëindigen) en dus deze overeenkomst op elk moment beëindigen, met onmiddellijke ingang (i) als u uw verplichtingen onder deze voorwaarden hebt geschonden , of enig ander beleid van beauVoyage, (ii) als u de toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden hebt geschonden, (iii) als we dit moeten doen om te voldoen aan een wettelijke vereiste of een gerechtelijk bevel, (iv) als beauVoyage gelooft te goeder trouw dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of eigendom van beauVoyage, haar leden of derden te beschermen (bijvoorbeeld in het geval van frauduleus gedrag van een lid), of (v) om welke reden dan ook naar eigen goeddunken . De bovengenoemde beëindiging kan leiden tot het verbeuren en vernietigen van alle informatie die verband houdt met uw lidmaatschap. Alle hieronder betaalde vergoedingen worden niet gerestitueerd. Als u denkt dat uw account ten onrechte is beëindigd, kunt u per e-mail in beroep gaan

beauBateau GmbH beauVoyage Klantenservice Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Duitsland e-mail: jenny@beau.voyage

Bovendien kan beauVoyage een van de volgende maatregelen nemen (i) om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures of het bevel, verzoek of vereiste van een rechtbank, wetshandhaving of andere administratieve instantie of overheidsinstantie, (ii) als u deze Voorwaarden of enig ander beleid van beauVoyage, toepasselijke wetten, voorschriften of rechten van derden hebt geschonden, (iii) als u tijdens het beauVoyage-abonnement onjuiste, frauduleuze, verouderde of onvolledige informatie heeft verstrekt, (iv) als beauVoyage gelooft in te goeder trouw dat een dergelijke actie redelijkerwijs noodzakelijk is om de persoonlijke veiligheid of eigendom van beauVoyage, haar leden of derden te beschermen, of om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen:

 • weigeren om ledeninhoud op te sporen, te verwijderen of uit te stellen;
 • uw toegang tot of gebruik van het beauVoyage-platform beperken;
 • een speciale status die aan uw beauVoyage-account is gekoppeld tijdelijk of permanent intrekken;
 • tijdelijk of in geval van ernstige of herhaalde overtredingen uw beauVoyage-account permanent opschorten en de toegang tot het beauVoyage-platform stopzetten.

Wanneer deze overeenkomst is beëindigd, hebt u geen recht op herstel van uw beauVoyage-account of enige van uw ledencontent. Als uw toegang tot of gebruik van het beauVoyage-platform is beperkt of uw beauVoyage-account is opgeschort of deze overeenkomst door ons is beëindigd, mag u geen nieuw beauVoyage-account registreren of het beauVoyage-platform openen en gebruiken via een beauVoyage-account van een ander lid.

Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging of verstrijken van deze overeenkomst en blijven van toepassing, zelfs als u stopt met het gebruik van het online aanbod van beauVoyage of uw beauVoyage-account verwijdert, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsvoorzieningen , garantiedisclaimers, vergoedingen, inhoud, vrijwaring en aansprakelijkheidsbeperkingen.

6. Feedback

We verwelkomen en moedigen u aan om feedback, opmerkingen en suggesties te geven voor verbeteringen aan de bestaande zaken van beauVoyage (gezamenlijk "Feedback" genoemd). Stuur uw feedback gewoon per e-mail naar ons

beauBateau GmbH beauVoyage Klantenservice Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Duitsland E-mail: jenny@beau.voyage

Geef alleen specifieke feedback over de bestaande diensten of marketingstrategieën van beauVoyage; neem geen ideeën op die het beleid van beauVoyage ons niet toestaat te aanvaarden of te overwegen. Alle feedback die u aan beauVoyage of een van haar medewerkers geeft, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom van u beschouwd. Door feedback aan ons te geven, verleent u ons een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije, onherroepelijke, sublicentieerbare, eeuwigdurende licentie om die ideeën en materialen voor welk doel dan ook te gebruiken en te publiceren, zonder compensatie of toeschrijving aan u.

7. Garantieverklaring

Als u ervoor kiest om gebruik te maken van de beauVoyage-service, doet u dit vrijwillig en op eigen risico. Het beauVoyage-platform en de inhoud ervan worden geleverd "AS IS" en "AS AVAILABLE". Dienovereenkomstig, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle expliciete of impliciete garanties, allerlei soorten voorwaarden uit, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

U erkent dat beauVoyage geen controle heeft over en geen plicht heeft om actie te ondernemen met betrekking tot: welke gebruikers toegang krijgen tot de service; tot welke inhoud u toegang krijgt via de beauVoyage-service; welke effecten de inhoud op u kan hebben; hoe u de inhoud mag interpreteren of gebruiken; of welke acties u kunt ondernemen als gevolg van blootstelling aan de inhoud. Onze service kan informatie bevatten of u doorverwijzen naar websites met informatie die sommige mensen aanstootgevend of ongepast kunnen vinden. beauVoyage doet geen uitspraken over enige inhoud in of toegankelijk via de service, en beauVoyage is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, geschiktheid, kwaliteit, auteursrechtelijke naleving, wettigheid of fatsoen van materiaal in of toegankelijk via onze service. In het geval dat u onjuiste informatie of links tegenkomt, zouden we het op prijs stellen als u ons via e-mail zou kunnen informeren. Stuur eventuele suggesties of kritiek naar jenny@beau.voyage.

U ontslaat ons van alle aansprakelijkheid met betrekking tot uw verbindingen en relaties met andere gebruikers.

U begrijpt dat we gebruikers op geen enkele manier screenen en ook niet informeren naar de achtergronden van gebruikers of proberen hun achtergronden of verklaringen te verifiëren. We geven geen verklaringen of garanties met betrekking tot het gedrag van gebruikers of de waarheidsgetrouwheid van de informatie die gebruikers verstrekken.

In geen geval is beauVoyage, noch enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren of leveren van het beauVoyage-platform of de inhoud ervan aansprakelijk, en u stemt ermee in ons niet verantwoordelijk te houden voor enige schade en verliezen (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van geld, winsten, goodwill, gegevens of reputatie, andere immateriële verliezen, of enige directe, indirecte, algemene, voorbeeldige, speciale, compenserende, gevolgschade en / of incidentele schade, inclusief, zonder beperking, persoonlijk of lichamelijk letsel, emotioneel leed of computerschade, systeemstoring, serviceonderbreking), direct of indirect voortvloeiend uit of in verband met:

 • deze voorwaarden;
 • de inhoud die u (direct of indirect) verstrekt via de dienst;
 • uw gebruik van of uw onvermogen om gebruik te maken van de beauVoyage-diensten;
 • het gedrag van u of iemand anders in verband met onze diensten;
 • alle communicatie, interacties of ontmoetingen met andere leden of personen die u anderszins zou ontmoeten via de dienst;
 • vertragingen of onderbrekingen in onze dienstverlening;
 • virussen of andere schadelijke software die is verkregen door toegang tot of koppeling met onze service;
 • glitches, bugs, fouten of onnauwkeurigheden van welke aard dan ook in onze service;
 • schade aan uw hardwareapparaat door het gebruik van een beauVoyage-service;
 • de inhoud, acties of inactiviteit van derden;
 • een schorsing, beëindiging of andere maatregel die is genomen met betrekking tot uw account;
 • uw noodzaak om praktijken, inhoud of gedrag aan te passen als gevolg van wijzigingen in deze Voorwaarden of ander beauVoyage-beleid.

Als zodanig stemt u ermee in redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen en de grootst mogelijke persoonlijke zorg te betrachten bij alle interacties met personen waarmee u in contact komt via de wettelijke dienst van beauVoyage, vooral als u besluit dergelijke personen persoonlijk te ontmoeten. U mag bijvoorbeeld onder geen enkele voorwaarde uw financiële informatie (bijv. Creditcard- of bankrekeningnummers) aan andere personen verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

U erkent en gaat ermee akkoord dat het volledige risico dat voortvloeit uit uw toegang tot en gebruik van het beauVoyage-platform en de inhoud ervan, uw publicatie van berichten of enige interactie die u heeft met andere leden, persoonlijk of online, bij u blijft. De aansprakelijkheid van beauVoyage, hetzij op basis van (toerekenbare) verzuim, onwettige handeling of enige andere grond, is uitgesloten.

9. Vrijwaring

U zult beauVoyage, haar gelieerde ondernemingen en elk van haar en haar gelieerde werknemers, aannemers, officieren, directeuren, agenten, leveranciers en vertegenwoordigers vrijwaren, verdedigen, vrijwaren en vrijwaren van alle verliezen, kosten, acties, claims, schade, uitgaven ( inclusief redelijke juridische kosten en boekhoudkosten) of aansprakelijkheden die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met (i) uw gebruik of misbruik van, of toegang tot het platform, de service, inhoud of (ii) schending van deze voorwaarden of onze ander beleid en normen, of inbreuk door u, of een derde partij die uw account gebruikt, van wet- of regelgeving, intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of entiteit (behalve voor zover een bevoegde rechtbank die claim vaststelt is ontstaan als gevolg van een handeling of weglating van beauVoyage), (iii) uw interactie met een ander lid. beauVoyage behoudt zich het recht voor om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen van enige aangelegenheid die anderszins onderhevig is aan vrijwaring door u, in welk geval u ons zult helpen en met ons samenwerken bij het verdedigen van alle beschikbare verdedigingen.

10. Toepasselijk recht

U en beauVoyage komen overeen dat elke oorzaak van actie die voortvloeit uit of verband houdt met de dienst moet beginnen binnen een (1) jaar nadat de oorzaak van de actie is ontstaan; anders wordt een dergelijke oorzaak permanent uitgesloten. Deze algemene voorwaarden en alle geschillen of claims die daaruit voortvloeien of ermee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland.

11. Algemene bepalingen

Deze algemene voorwaarden en alle andere op ons platform geposte beauVoyage-beleidslijnen vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en beauVoyage met betrekking tot onze service en het gebruik van de services, het platform en de inhoud ervan. Ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie, voorstellen of afspraken (mondeling, schriftelijk of elektronisch) van de partijen met betrekking tot onze service.

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet-afdwingbaar, nietig of ongeldig wordt geacht, wordt die bepaling beperkt of geschrapt voor zover nodig en geschrapt, zodat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet wordt aangetast.

Het feit dat een van beide partijen in geen enkel opzicht enig recht of bepaling in deze Voorwaarden uitoefent, betekent niet dat afstand wordt gedaan van enige verdere rechten of bepalingen hieronder. Afzien van naleving in een bepaald geval betekent niet dat we in de toekomst afzien van naleving. Opdat een verklaring van afstand van naleving van deze voorwaarden bindend is, moet beauVoyage u schriftelijke bevestiging en instemming van een dergelijke verklaring verlenen via een van haar bevoegde vertegenwoordigers. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden, zal de uitoefening door een van de partijen van een van de rechtsmiddelen onder deze voorwaarden geen afbreuk doen aan de andere rechtsmiddelen onder deze voorwaarden of anderszins wettelijk toegestaan.

beauVoyage is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen hieronder indien een dergelijk falen het gevolg is van een oorzaak buiten de redelijke controle van beauVoyage, inclusief, maar niet beperkt tot, mechanisch, elektronisch of communicatiefout of degradatie (inclusief "lijnruis" -interferentie).

Deze algemene voorwaarden zijn persoonlijk voor u. U mag deze overeenkomst en uw rechten en verplichtingen hieronder niet toewijzen, overdragen, in sublicentie geven of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beauVoyage. beauVoyage mag zonder beperking deze overeenkomst en al haar rechten en verplichtingen hieronder toewijzen, overdragen of delegeren, naar eigen goeddunken, zonder toestemming. Uw recht om deze overeenkomst op elk moment te beëindigen, blijft onverlet.

Geen enkele agentschap, partnerschap, joint venture, franchise of arbeidsrelatie is bedoeld of gecreëerd tussen u en beauVoyage als gevolg van deze overeenkomst of uw gebruik van het beauVoyage-platform en geen van beide partijen heeft enige bevoegdheid om de ander in welk opzicht dan ook te binden.

Tenzij anders aangegeven in deze Algemene voorwaarden, worden kennisgevingen of andere communicatie die is toegestaan of vereist onder deze overeenkomst schriftelijk verstrekt en wordt geacht naar behoren te zijn gegeven bij ontvangst, indien persoonlijk afgeleverd of verzonden per aangetekende of aangetekende post, ontvangstbevestiging aangevraagd ; wanneer de ontvangst elektronisch wordt bevestigd, indien verzonden per fax of e-mail; of de dag nadat het is verzonden, indien verzonden voor levering de volgende dag door een erkende nachtdienst.

12. Wijzigingen en wijzigingen aan de beauVoyage-diensten

beauVoyage behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te wijzigen (inclusief wijzigen, toevoegen, verwijderen) of te vervangen. Wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene voorwaarden op het beauVoyage-platform plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Als u het niet eens bent met de herziene Algemene voorwaarden, kunt u deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Als u de service blijft gebruiken na de ingangsdatum van eventuele wijzigingen in deze overeenkomst, betekent dit dat u akkoord gaat met de herziene Algemene voorwaarden, waaraan u dan gebonden zult zijn.

We kunnen de services of een deel daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid van een functie, database of inhoud) op elk moment wijzigen, opschorten of stopzetten zonder voorafgaande kennisgeving. beauVoyage kan ook beperkingen opleggen aan bepaalde functies en services of uw toegang tot onderdelen of de volledige service beperken zonder kennisgeving of aansprakelijkheid.

Gepubliceerd op 15.05.2020