Zasady i warunki

1. Generał

Witamy w beauVoyage! Świadczymy usługi tworzenia osobistych blogów podróżniczych. Podmiotem, z którym zawiera się umowę i który jest właścicielem beauVoyage, jest beauBateau GmbH, spółka zarejestrowana w Izbie Handlowej w Niemczech pod numerem HRB 12758. Nazwa beauBateau GmbH jest dalej określana jako „beauVoyage”, „my”, „my” lub „nasz”.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki, które przedstawiają nasze relacje z Tobą jako użytkownikiem, podczas interakcji z naszymi usługami oraz prawa i obowiązki, które kierują nami obojgiem. Uzyskując dostęp do platformy i usług beauVoyage lub korzystając z niej, zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków i być nimi prawnie związany.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie, że niniejsze Warunki są zgodne ze wszystkimi przepisami prawa, zasadami i przepisami mającymi zastosowanie do Ciebie. Prawo dostępu do naszej usługi zostaje cofnięte, jeżeli niniejsze Warunki lub korzystanie z usługi są zabronione. W takich okolicznościach zgadzasz się nie używać ani nie uzyskiwać dostępu do platformy beauVoyage ani jej usług w jakikolwiek sposób.

Nasze gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych w związku z dostępem do platformy beauVoyage i korzystaniem z niej jest opisane w naszym Polityka prywatności.

2. Zakres usług beauVoyage

Platforma beauVoyage działa jako gospodarz planowania podróży i podróży, utrzymując niezbędną infrastrukturę do publikacji i dostępu. Jako dostawca tej platformy beauVoyage nie jest właścicielem, nie tworzy, nie sprzedaje, nie odsprzedaje, nie zapewnia, nie kontroluje, nie zarządza, nie oferuje, nie dostarcza ani nie publikuje żadnych postów. Cała zawartość, którą udostępniamy na stronach blogów, jest udostępniana przez członków takich jak Ty. Nie przejmujemy żadnej odpowiedzialności za to, co publikujesz na platformie beauVoyage. Podobnie, nie popieramy żadnego członka ani opinii wyrażanych za pośrednictwem naszych usług, co oznacza, że tylko ty jesteś prawnie odpowiedzialny za treść swoich blogów. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa należy zachować ostrożność i unikać tworzenia treści, które mogą skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną na mocy obowiązujących przepisów, w tym lokalnych, których zastosowanie zależy od miejsca zamieszkania lub przeglądania lub edytowania treści. beauVoyage zasadniczo nie oferuje żadnej ochrony, gwarancji, immunitetu ani odszkodowania.

Oferty online beauVoyage mogą zawierać linki do stron internetowych, aplikacji, usług lub zasobów stron trzecich. Kiedy uzyskujesz dostęp do stron internetowych osób trzecich, robisz to na własne ryzyko. Takie wbudowane usługi stron trzecich mogą podlegać różnym warunkom i praktykom dotyczącym prywatności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że beauVoyage nie ponosi odpowiedzialności ani za zawartość, dane, funkcje, działania, produkty lub usługi oferowane przez strony internetowe lub zasoby stron trzecich, ani za dostępność, dokładność, legalność lub adekwatność ani żaden inny ich aspekt. Włączenie takiego linku na platformie beauVoyage nie oznacza poparcia przez nas takich usług ani żadnego powiązania z jej operatorami. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że beauVoyage nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane lub w związku z korzystaniem z treści, towarów lub usług dostępnych na stronie lub za jej pośrednictwem dowolna strona internetowa lub zasób strony trzeciej.

Oferty online beauVoyage mogą wymagać połączenia z Internetem od zewnętrznego dostawcy w celu korzystania z niektórych funkcji. W takich przypadkach twoje połączenie internetowe podlega opłatom, ograniczeniom, warunkom i ograniczeniom narzuconym przez twojego dostawcę. beauVoyage nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub zakłócenia w Internecie i infrastrukturze telekomunikacyjnej, które są poza naszą kontrolą i mogą prowadzić do zakłóceń w dostępności platformy beauVoyage.

beauVoyage może, tymczasowo i z uwzględnieniem uzasadnionych interesów użytkowników (np. poprzez uprzednie powiadomienie), ograniczyć dostępność platformy beauVoyage lub niektórych jej obszarów lub funkcji, jeżeli jest to konieczne ze względu na ograniczenia pojemności, bezpieczeństwo lub integralność nasze serwery lub w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych, które zapewnią prawidłowe lub ulepszone funkcjonowanie usług beauVoyage. Od czasu do czasu możemy ulepszać, ulepszać i modyfikować platformę oraz wprowadzać nowe usługi.

3. Korzystanie z platformy beauVoyage

Chcemy, aby nasze usługi były jak najbardziej otwarte i integracyjne. Ale chcemy również, aby było bezpieczne, zgodne z prawem. Aby więc należeć do społeczności beauVoyage, wymagamy od ciebie podjęcia poniższych zobowiązań.

Rejestracja

Możesz przeglądać treści udostępniane na platformie beauVoyage lub za jej pośrednictwem bez rejestracji konta. Jednak dostęp i korzystanie z niektórych funkcji naszego serwisu wymaga rejestracji. Możesz zarejestrować konto beauVoyage, używając adresu e-mail i tworząc hasło lub za pośrednictwem swojego konta w niektórych zewnętrznych serwisach społecznościowych, takich jak Facebook lub Google. Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych logowania do konta beauVoyage i nigdy nie powinieneś ujawniać ich osobom trzecim. Zalecamy, ale nie wymagamy, abyś używał własnego imienia i nazwiska, aby Twoi znajomi mogli cię łatwiej rozpoznać.

Nie wolno Ci:

 • sprzedawać, przypisywać lub w inny sposób przekazywać dowolnego aspektu konta beauVoyage (w tym nazwy użytkownika) innej stronie bez naszej zgody;
 • utworzyć konto dla kogoś innego bez wyraźnej zgody tej osoby;
 • używać nazwy użytkownika lub konta beauVoyage, które podlegają wszelkim prawom osoby innej niż Ty, bez odpowiedniej autoryzacji;
 • używać nazwy użytkownika, która jest imieniem innej osoby, aby podszyć się pod tę osobę;
 • używaj nazwy użytkownika, która jest obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna lub w inny sposób niezgodna z prawem.

beauVoyage zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji lub anulowania nazwy użytkownika (tj. zlikwidowania konta) lub przeniesienia własności nazwy użytkownika, jeśli uznamy to za właściwe lub konieczne; na przykład, jeśli nazwa użytkownika narusza czyjąś własność intelektualną lub podszywa się pod inną osobę.

Natychmiast powiadomisz beauVoyage w formie pisemnej, jeśli wiesz lub masz powód, by podejrzewać, że dane logowania zostały zgubione, skradzione, przywłaszczone lub w inny sposób naruszone, lub w przypadku faktycznego lub podejrzewanego nieuprawnionego użycia twojego konta beauVoyage lub innego konta związane z naruszeniem bezpieczeństwa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone za pośrednictwem konta beauVoyage, chyba że takie działania nie są autoryzowane przez użytkownika i nie są w inny sposób zaniedbane (np. Niezgłoszenie nieautoryzowanego użycia lub utraty danych uwierzytelniających).

Kwalifikowalność

Aby korzystać z naszych usług, musisz mieć co najmniej szesnaście (16) lat i być w stanie zawierać prawnie wiążące umowy. Jeśli nie jesteś w wieku wymaganym do zarządzania własnym kontem beauVoyage, musisz mieć zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z naszych ofert online. Poproś rodzica lub opiekuna prawnego o zapoznanie się z tymi warunkami. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym, który zaakceptował niniejsze Warunki i zezwalasz dziecku na korzystanie z usług beauVoyage, to w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jesteś odpowiedzialny za aktywność Twojego dziecka na naszej platformie.

Jeśli utworzysz konto lub będziesz korzystać z niego w imieniu osoby prawnej, oświadczasz i gwarantujesz, że jesteś upoważniony do działania w imieniu takiego podmiotu, w szczególności do zarejestrowania się w usłudze, a także do zawarcia i prawnie wiążącego podmiotu z niniejszy Regulamin, przyznający beauVoyage wszystkie uprawnienia i licencje przewidziane w niniejszej umowie. Takie konto jest własnością i jest kontrolowane przez osobę prawną.

Aby się zarejestrować, nie możemy wcześniej wyłączyć Twojego konta z powodu naruszenia prawa lub naszych zasad.

beauVoyage może, według własnego uznania, odmówić świadczenia usługi dowolnej osobie lub podmiotowi z dowolnego powodu i zmienić kryteria kwalifikowalności w dowolnym momencie.

Zadowolony

W kontekście niniejszych warunków, termin „treść” obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie teksty, komentarze, zdjęcia, albumy fotograficzne, filmy, grafiki, klipy audio, informacje o lokalizacji, dane, oprogramowanie, skrypty i generowane funkcje interaktywne, pod warunkiem lub w inny sposób udostępnione przez beauVoyage w naszym serwisie lub za jego pośrednictwem.

Treści tworzone, przesyłane, przesyłane, publikowane, dystrybuowane, wysyłane, otrzymywane, przechowywane lub w inny sposób dodawane i uzyskiwane przez członków na platformie beauVoyage lub za jej pośrednictwem, w tym treści dodawane do usługi beauVoyage przez członków łączących ich konta z witrynami i usługami stron trzecich jest zbiorczo określany jako „treść członkowska”.

Treści członków, które usuwasz, zostaną usunięte z naszej bazy danych i nie można ich odzyskać. Rozumiesz jednak, że wszelkie usunięte elementy członkowskie mogą pozostawać w kopiach zapasowych przez rozsądny okres (ale po usunięciu nie będą udostępniane innym osobom) i mogą pozostać wśród użytkowników, którzy wcześniej uzyskali dostęp lub pobrali zawartość z Twojej witryny blogów.

Treści na platformie beauVoyage dostarczane przez samą beauVoyage, w tym zastrzeżone treści beauVoyage oraz wszelkie treści licencjonowane lub autoryzowane do użytku przez lub za pośrednictwem beauVoyage od stron trzecich, są łącznie nazywane „treściami beauVoyage”.

Platforma beauVoyage, treści beauVoyage i treści członków są w całości lub w części chronione prawami własności intelektualnej i prawami pokrewnymi, w tym prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami patentowymi, prawami do reklamy, prawami projektowymi, prawami do znaków handlowych, prawami do baz danych i sąsiednimi prawa, a także prawa do know-how (łącznie „Prawa własności intelektualnej”). Użytkownik będzie utrzymywać i nie naruszać wszystkich informacji o prawach autorskich, informacji i ograniczeń zawartych w platformie beauVoyage lub towarzyszących jej lub jakichkolwiek treści dostępnych za pośrednictwem usługi beauVoyage. Niektóre, ale nie wszystkie, działania, które mogą stanowić naruszenie tych praw własności intelektualnej, to powielanie, wykonywanie, wyświetlanie, rozpowszechnianie, kopiowanie, inżynieria wsteczna, dekompilacja, deasemblacja lub przygotowywanie dzieł pochodnych z treści należących do członków beauVoyage lub beauVoyage. Nie usuwaj, nie zasłaniaj ani nie zmieniaj żadnego z naszych znaków firmowych, logo lub informacji prawnych. Nie naruszaj żadnych praw własności intelektualnej należących do stron trzecich, na które wpływa korzystanie z naszych usług.

Nie będziesz używać, kopiować, dostosowywać (ani w inny sposób powielać), modyfikować, przygotowywać dzieł pochodnych, dystrybuować, przechowywać, licencjonować, sprzedawać, wynajmować, przenosić, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, transmitować, transmitować ani w żaden inny sposób wykorzystywać platformy beauVoyage ani żadnych innych treści do użytku komercyjnego (bez względu na zysk) lub w jakikolwiek sposób, który narusza prawa osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody beauVoyage lub posiadacza praw własności intelektualnej, w zależności od przypadku lub w inny sposób dozwolony przez prawo; z wyjątkiem przypadków, w których jesteś prawnym właścicielem treści konkretnego członka lub zgodnie z wyraźnym zezwoleniem w niniejszych Warunkach. Żadne licencje ani prawa nie są udzielane w sposób dorozumiany lub w inny sposób na mocy jakiegokolwiek Prawa własności intelektualnej należącego lub kontrolowanego przez beauVoyage, z wyjątkiem licencji i praw wyraźnie przyznanych w niniejszych Warunkach.

Wszelkie treści udostępniane na platformie beauVoyage lub za jej pośrednictwem ponoszą wyłączną odpowiedzialność i odpowiedzialność osoby, która je utworzyła. W związku z tym oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) jesteś wyłącznym właścicielem wszystkich treści członkowskich, które udostępniasz lub udostępniasz w ofertach internetowych beauVoyage lub za ich pośrednictwem, lub masz wszelkie prawa, licencje, zgody i wydania niezbędne do udzielenia beauPodgląd w prawach i do takich treści członkowskich, a także w celu wypełnienia innych obowiązków określonych w niniejszych Warunkach; oraz (ii) ani sama treść członka, ani publikowanie, przesyłanie, publikacja, przesyłanie lub przekazywanie treści, ani korzystanie z takich treści (lub dowolnej ich części, w tym dzieł pochodnych) przez nas, naszych użytkowników lub inne osoby na podstawie umowy z nami, zgodnie z niniejszymi Warunkami, będzie naruszać, sprzeniewierzać lub naruszać wszelkie prawa stron trzecich, w tym między innymi patenty, prawa autorskie, znaki handlowe, tajemnice handlowe, prawa moralne lub inne prawa własności lub prawa własności intelektualnej lub prawa do reklamy lub prywatności lub spowodować naruszenie obowiązującego prawa lub przepisów. Użytkownicy zabezpieczają beauVoyage przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, w oparciu o wszelkie domniemane naruszenie takich praw osób trzecich w odniesieniu do treści. beauVoyage nie może zagwarantować autentyczności treści lub danych, które użytkownicy mogą podać o sobie.

Użytkownik zachowuje prawa własności intelektualnej dotyczące treści udostępnianych za pośrednictwem usługi beauVoyage. Jeśli uważasz, że jakiekolwiek treści na platformie beauVoyage naruszają prawa autorskie, które posiadasz, prosimy o powiadomienie nas.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie treści, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem usługi beauVoyage, ponosi ryzyko i ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody lub straty poniesione przez niego lub inne strony z tego wynikające.

Tworząc, przesyłając, przesyłając, publikując, wysyłając, otrzymując, przechowując lub w inny sposób udostępniając dowolną treść członka na platformie beauVoyage lub za jej pośrednictwem, bezpłatnie udzielasz beauVoyage niewyłącznego, ogólnoświatowego, bezpłatnego, nieodwołalnego, wieczystego (lub na czas ochrony), licencja podlicencjonowana i zbywalna na hosting, dostęp, używanie, przechowywanie, uruchamianie, publiczne wykonywanie, kopiowanie, edytowanie, modyfikowanie, formatowanie, reprodukowanie, adaptowanie, przygotowywanie dzieł pochodnych, włączanie do marketingu materiały, reklamy i inne dzieła (takie jak inne strony internetowe, aplikacje lub e-maile), promują, tłumaczą, rozpowszechniają, rozpowszechniają, publikują, przesyłają, wyświetlają, transmitują, transmitują i w inny sposób wykorzystują w jakikolwiek sposób treści członków w celu dostarczania i / lub promowania usługa beauVoyage i / lub nasza działalność biznesowa w dowolnych mediach lub platformach. Możemy zezwolić stronom trzecim na to samo w związku z własnymi stronami internetowymi, platformami medialnymi i aplikacjami. Możesz zakończyć tę licencję w dowolnym momencie, usuwając zawartość lub konto. Treści członkowskie, w tym dane osobowe, będą wykorzystywane do tych celów tylko wtedy, gdy takie wykorzystanie będzie zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych zgodnie z naszym Polityka prywatności. O ile nie udzielisz konkretnej zgody, beauVoyage nie rości sobie żadnych praw własności do treści członka i żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie uznawane za ograniczenie jakichkolwiek praw, które możesz mieć do korzystania lub korzystania z treści członka.

Zabronione działania

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich praw, zasad, przepisów i zobowiązań podatkowych, które mogą mieć zastosowanie do korzystania z usługi beauVoyage. W związku z działaniami związanymi z platformą beauVoyage nie będziesz (i nie będziesz pomagał, umożliwiał ani pozwalał żadnej stronie trzeciej) na: (a) podejmowanie jakichkolwiek działań lub (b) przesyłanie, pobieranie, wysyłanie, publikowanie, przesyłanie, przekazywanie lub w inny sposób rozpowszechniać lub ułatwiać dystrybucję treści na platformie beauVoyage lub za jej pośrednictwem, które:

 • narusza lub obchodzi obowiązujące krajowe i międzynarodowe przepisy ustawowe i wykonawcze, umowy ze stronami trzecimi, prawa osób trzecich, nasze Warunki, Polityka prywatności lub wszelkie inne zasady i zasady beauVoyage;
 • narusza jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie, prawo do reklamy lub inne prawo jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu lub narusza jakiekolwiek prawo lub obowiązek umowny;
 • jest fałszywe, wprowadzające w błąd (bezpośrednio lub poprzez pominięcie lub brak aktualizacji informacji), oszukańcze, nieprawdziwe lub niedokładne;
 • jest niezgodny z prawem, obelżywy, napastliwy, zniesławiający, zniesławiający, oszukańczy, naruszający prywatność innej osoby, torturujący, obsceniczny, wulgarny, obraźliwy, wulgarny, pornograficzny, zawiera lub przedstawia nagość, zawiera lub przedstawia aktywność seksualną;
 • promuje bigoterię, dyskryminację, rasizm, nienawiść, nękanie lub krzywdę wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy;
 • jest przemocą lub grozi lub promuje przemoc lub działania, które zagrażają innej osobie lub zwierzęciu
 • promuje nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje
 • stanowi nieautoryzowaną lub niezamówioną reklamę, śmieci lub masową komunikację elektroniczną („spamowanie”);
 • obejmuje działania komercyjne (bez względu na zysk) i / lub sprzedaż bez uprzedniej pisemnej zgody beauVoyage, takie jak konkursy, loterie, handel wymienny, reklama, łańcuszki lub piramidy;
 • zawiera wirusy programowe lub inne technologie, takie jak kody komputerowe, pliki, robaki, bomby logiczne lub programy zaprojektowane lub przeznaczone do zakłócania, wyłączania, uszkadzania, ograniczania lub zakłócania prawidłowego działania oprogramowania, sprzętu lub sprzętu telekomunikacyjnego lub w celu uszkodzenia lub uzyskania nieautoryzowanego dostępu do dowolnego systemu, danych, hasła lub innych informacji beauVoyage lub jakiejkolwiek strony trzeciej lub w inny sposób zaszkodzić interesom lub właściwościom beauVoyage lub strony trzeciej;
 • podszywa się pod inną osobę lub podmiot;
 • zawiera czyjeś dokumenty tożsamości lub poufne informacje finansowe;
 • jest w inny sposób niewłaściwe, zgodnie z ustaleniami beauVoyage, według własnego uznania.

beauVoyage ma politykę zerowej tolerancji wobec pornografii dziecięcej i zlikwiduje konto każdego członka, który publikuje lub rozpowszechnia pornografię dziecięcą. Zgłaszamy sprawę 1 odpowiednim władzom.

Nie będziesz (bezpośrednio lub pośrednio)

 • dyskryminować lub nękać kogokolwiek ze względu na rasę, pochodzenie narodowe, religię, płeć, tożsamość płciową, niepełnosprawność fizyczną lub psychiczną, stan zdrowia, stan cywilny, wiek lub orientację seksualną, lub w inny sposób angażować się w jakiekolwiek zachowania związane z przemocą, szkodliwe, obelżywe lub zakłócające ;
 • naruszać lub naruszać czyjeś prawa lub w inny sposób wyrządzać komukolwiek szkodę;
 • kopiować, przechowywać ani w żaden inny sposób uzyskiwać dostępu ani wykorzystywać żadnych informacji, w tym danych umożliwiających identyfikację innych członków, zawartych na platformie beauVoyage w jakikolwiek sposób niezgodny z Polityka prywatności lub niniejsze Warunki lub które w inny sposób naruszają prawa do prywatności członków lub stron trzecich;
 • modyfikować, dostosowywać, odpowiednio, reprodukować, rozpowszechniać, tłumaczyć, tworzyć dzieła pochodne lub adaptacje, publicznie wyświetlać, ponownie publikować, ponownie przeznaczać, sprzedawać, handlować lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać nasze usługi lub treści platformy (inne niż treści członków), z wyjątkiem: wyraźnie autoryzowane przez beauVoyage
 • wykorzystywać platformę beauVoyage lub dowolną jej zawartość w celach komercyjnych lub innych, które nie są wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach lub w sposób, który fałszywie implikuje poparcie, partnerstwo lub w inny sposób wprowadza w błąd innych osób w związku z przynależnością do beauVoyage;
 • używać, zbierać, zdrapać, kopiować, wyświetlać, tworzyć kopie lustrzane lub oprawiać platformę beauVoyage lub dowolną jej zawartość, lub dowolny pojedynczy element w ramach platformy beauVoyage, nazwę beauVoyage, dowolny znak towarowy beauVoyage, logo lub inne informacje zastrzeżone, lub układ i projekt każda strona lub formularz zawarty na stronie w ofertach internetowych beauVoyage, bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • rozcieńczyć, zaszkodzić lub w inny sposób zaszkodzić marce beauVoyage w jakikolwiek sposób, w tym poprzez nieuprawnione użycie treści platformy, rejestrację i / lub używanie beauVoyage lub warunków pochodnych w nazwach domen, nazwach handlowych, znakach towarowych lub innych identyfikatorach źródłowych, lub rejestrację i / lub używanie nazwy domen, nazwy handlowe, znaki handlowe lub inne identyfikatory źródłowe, które ściśle imitują lub są myląco podobne do domen beauVoyage, znaków towarowych, sloganów, kampanii promocyjnych lub treści z platformy beauVoyage;
 • używać dowolnych robotów, pająków, robotów indeksujących, skrobaków, narzędzi do eksploracji danych, narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych lub innych ręcznych lub zautomatyzowanych środków lub procesów w celu uzyskania dostępu, gromadzenia danych lub innych treści z platformy beauVoyage lub w inny sposób interakcji z nią w dowolnym celu, z wyjątkiem uprzednie wyraźne zezwolenie beauVoyage;
 • deszyfrować, dekompilować, dezasemblować, odtwarzać kodu źródłowego ani w żaden inny sposób próbować pozyskiwać kodu źródłowego, podstawowych pomysłów lub algorytmów jakiejkolwiek części platformy beauVoyage (w tym między innymi żadnej aplikacji lub widżetu) lub dowolnego oprogramowania używanego do świadczenia usług beauVoyage, z wyjątkiem ograniczonego zakresu obowiązujących przepisów wyraźnie zabraniających takich ograniczeń;
 • eksportować lub reeksportować dowolne aplikacje lub narzędzia beauVoyage, z wyjątkiem zgodności z przepisami dotyczącymi kontroli eksportu w odpowiednich jurysdykcjach oraz zgodnie z opublikowanymi zasadami i ograniczeniami;
 • podejmować jakichkolwiek działań, które szkodzą lub niekorzystnie wpływają, lub mogłyby uszkodzić lub niekorzystnie wpłynąć na wydajność lub prawidłowe funkcjonowanie usług lub wszelkie działania prowadzone na platformie beauVoyage;
 • unikać, omijać, usuwać, dezaktywować, zakłócać, deszyfrować lub w inny sposób próbować obchodzić wszelkie środki technologiczne wdrożone przez beauVoyage lub dowolnego z dostawców beauVoyage lub dowolną inną stronę trzecią w celu uniemożliwienia lub ograniczenia dostępu do usługi (lub innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączony do usługi) lub w celu ochrony platformy beauVoyage;
 • podejmować żadnych działań, które narzucają lub mogą narzucić (zgodnie z wyłącznym uznaniem beauVoyage) nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury beauVoyage (lub naszych zewnętrznych dostawców);
 • uruchomić dowolną formę automatycznej odpowiedzi w serwisie lub skorzystać z platformy beauVoyage w związku z rozpowszechnianiem niechcianych wiadomości komercyjnych („spam”);
 • kopiować, wynajmować, wydzierżawiać, rozpowszechniać lub w inny sposób przenosić dowolne z praw, które otrzymujesz na mocy niniejszej umowy;
 • rekrutować ani w żaden inny sposób nie prosić żadnego członka o dołączenie do usług, aplikacji lub stron internetowych osób trzecich, bez uprzedniej pisemnej zgody beauVoyage;
 • w przeciwnym razie podejmuj jakiekolwiek działania z naruszeniem wytycznych i zasad beauVoyage.

Ponadto, jeśli reprezentujesz firmę, będziesz przestrzegać wszelkich reklam, marketingu, prywatności lub innych kodeksów mających zastosowanie do Twojej branży.

beauVoyage nie gwarantuje, że jakiekolwiek treści zostaną udostępnione na platformie lub za pośrednictwem usługi. beauVoyage nie ma obowiązku monitorowania platformy, usługi lub treści ani aktywnego poszukiwania faktów lub okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Jednak beauVoyage zastrzega sobie prawo do dostępu, czytania, zachowania, ujawniania, edytowania, modyfikowania, opóźniania, usuwania, zawieszania lub wyłączania dostępu do dowolnych hostowanych treści, które według uzasadnienia beauVoyage są konieczne do (i) zgodności z obowiązującym prawem, przepisami , proces sądowy lub wniosek, nakaz lub wymóg sądu, organów ścigania lub innego organu administracyjnego lub organu rządowego, (ii) egzekwować niniejsze Warunki, w tym dochodzenia w sprawie potencjalnych naruszeń niniejszych warunków, (iii) działać, zabezpieczać i poprawić bezpieczeństwo platformy beauVoyage (w tym między innymi w celu wykrycia oszustw i problemów technicznych, oceny ryzyka, dochodzenia i wsparcia użytkowników), (iv) chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo beauVoyage, jego użytkowników i społeczeństwa. beauVoyage zastrzega sobie również te prawa z powodów, w tym, między innymi, po otrzymaniu roszczeń lub zarzutów od stron trzecich lub organów dotyczących takich treści lub jeśli beauVoyage obawia się, że mogłeś naruszyć obowiązujące prawo, niniejsze Warunki lub bez powodu w wszystko.

beauVoyage wdraża kombinację zautomatyzowanych systemów i ręcznego sprawdzania zawartości członków, aby wykrywać i zapobiegać oszukańczym działaniom lub naruszeniom obowiązujących przepisów prawa, niniejszych Warunków lub innych zasad beauVoyage. To skanowanie i analiza może nastąpić przed, w trakcie lub po opublikowaniu postu, co może spowodować opóźnienie lub wstrzymanie publikacji postu.

Twoje prawa wynikające z niniejszej umowy wygasną automatycznie bez powiadomienia, jeśli nie będziesz przestrzegać któregokolwiek z jej warunków. W przypadku takiego wypowiedzenia możemy natychmiast cofnąć dostęp do usług beauVoyage. Niewykonanie przez beauVoyage nalegania lub egzekwowania ścisłej zgodności z niniejszym Regulaminem nie będzie stanowić zrzeczenia się jakichkolwiek jego praw.

Ponadto, jeśli uważamy, że w jakikolwiek sposób nadużywasz platformy beauVoyage i / lub naszych usług, możemy, według własnego uznania, ograniczyć, zawiesić lub zamknąć twoje konto użytkownika i dostęp do naszych usług, opóźnić lub usunąć hostowane treści, usunąć wszelkie specjalne statusy związane z Twoim kontem oraz podejmuj kroki techniczne i / lub prawne, aby uniemożliwić Ci korzystanie z naszych usług.

W przypadku, gdy beauVoyage usuwa lub wyłącza zawartość członka, powiadomimy go i podamy przyczyny takiego środka, chyba że takie powiadomienie (i) zapobiegnie wykryciu lub zapobieganiu oszustwom lub innym nielegalnym działaniom lub (ii) zaszkodzi uzasadnionym interesom innych członków lub stron trzecich, lub (iii) naruszają obowiązujące prawo. Możesz odwołać się od takiej decyzji, kontaktując się z nami pocztą na adres

beauBateau GmbH beauVoyage Obsługa klienta Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Niemcy E-mail: jenny@beau.voyage

Członkowie zgadzają się współpracować z beauVoyage w dobrej wierze i udzielać nam takich informacji oraz podejmować działania, o które beauVoyage może w uzasadniony sposób poprosić w związku z wszelkim dochodzeniem podjętym przez beauVoyage lub przedstawiciela beauVoyage w sprawie wykorzystania lub nadużycia naszej Platforma.

Jeśli uważasz, że którykolwiek członek, z którym współpracujesz, zarówno online, jak i osobiście, działa lub działał niewłaściwie, w tym między innymi wobec każdego, kto angażuje się w obraźliwe, agresywne lub niewłaściwe seksualnie zachowanie, lub w jakikolwiek inny niepokojący sposób, powinieneś niezwłocznie zgłoś taką osobę odpowiednim władzom, a następnie beauVoyage, kontaktując się z nami za pomocą posterunku policji i numeru zgłoszenia (jeśli jest dostępny). Zgadzasz się, że każdy zgłoszony przez Ciebie raport nie zobowiązuje nas do podjęcia jakichkolwiek działań (poza wymaganymi przez prawo, jeśli takie istnieją).

Polityka danych

Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wykorzystywanie danych przez beauVoyage do celów analitycznych. Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia danych można znaleźć na stronie Polityka prywatności. Jeśli usuniesz swoje konto, żadne z anonimowych i pseudonimizowanych danych, które zostały już uwzględnione w puli danych wykorzystywanych przez nasze narzędzia analizy danych, nie zostaną usunięte. Dodatkowe informacje na temat naszych praktyk usuwania można znaleźć w beauVoyage Polityka prywatności.

Oprócz powyższego, niniejszym udzielasz nam niewyłącznego, ogólnoświatowego, nieodpłatnego, wieczystego (lub na czas ochrony), nieodwołalnego, podlegającego sublicencji i zbywalnego prawa do korzystania z danych zebranych od ciebie do celów wewnętrznych w celu obsługi i ulepszać nasze usługi dla Ciebie i innych użytkowników oraz budować i obsługiwać nowe usługi i produkty. Opiekun platformy beauVoyage (w tym zleceniodawców zewnętrznych, którzy są upoważnieni do wykonywania zadań w naszym imieniu, jak opisano w naszym Polityka prywatności) może zalogować się na Twoje konto i / lub uzyskać dostęp do treści członków w celu utrzymania i / lub ulepszenia usług.

4. Warunki sprzedaży

beauVoyage może pobierać opłaty od członków za korzystanie z platformy beauVoyage. Więcej informacji na temat terminów naliczania opłat za usługi i sposobu ich naliczania można znaleźć na naszej stronie opłat za usługi. Wszelkie obowiązujące opłaty za usługi (w tym wszelkie obowiązujące podatki) zostaną wyświetlone użytkownikowi przed subskrypcją. beauVoyage zastrzega sobie prawo do zmiany opłat serwisowych w dowolnym momencie ze skutkiem na następny okres, bez wcześniejszego powiadomienia. Jesteś odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich opłat serwisowych (w tym wszelkich obowiązujących podatków), które jesteś winien beauVoyage - kartą kredytową lub PayPal. Opłaty za usługi nie podlegają zwrotowi.

Aby subskrybować usługę beauVoyage, musisz mieć co najmniej osiemnaście (18) lat lub mieć odpowiedni wiek pełnoletni w swojej jurysdykcji. Po subskrypcji wymagane będzie podanie prawidłowych informacji o karcie kredytowej wraz z dokładnym i aktualnym adresem rozliczeniowym lub danymi PayPal. Nieprzestrzeganie tego będzie stanowić naruszenie niniejszych warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta beauVoyage. Wyrażasz zgodę na niezwłoczne powiadomienie beauVoyage o każdej zmianie informacji o Twojej karcie kredytowej lub adresie rozliczeniowym użytym do płatności zgodnie z niniejszą umową. Przekazując beauVoyage swoją kartę kredytową lub informacje PayPal, zgadzasz się, że nie jest wymagane żadne dodatkowe powiadomienie ani zgoda, zanim beauVoyage nie będzie upoważnione do wystawienia faktury za wszystkie opłaty i należności należne i beauVoyage. Twoja umowa z wystawcą karty kredytowej reguluje korzystanie z wyznaczonej karty kredytowej i musisz odwołać się do tej umowy, a nie Regulaminu beauVoyage, aby określić swoje prawa i zobowiązania jako posiadacza karty.

Wszelkie kredyty wydane przez beauVoyage nie mają wartości gotówkowej i nie można ich wymienić na gotówkę. Kredyt beauVoyage może zostać wykorzystany na przyszłe opłaty za usługi beauVoyage i zostanie wykorzystany w procesie subskrypcji. Kredyt beauVoyage jest ważny przez trzy (3) lata od daty wygenerowania kredytu. Po wygaśnięciu kredytu beauVoyage staje się nieważny.

beauVoyage może oferować promocyjne kody kuponów, które dają zniżkę na opłaty za usługę. Każdy kod kuponu wydany przez beauVoyage nie ma wartości gotówkowej i nie można go wymienić na gotówkę. Kody kuponu beauVoyage można wykorzystać na przyszłe opłaty za usługę beauVoyage. W ramach subskrypcji można użyć tylko jednego kodu kuponu. Kody kuponów są ważne do daty podanej na kodzie kuponu lub w inny sposób do sześciu (6) miesięcy od otrzymania pierwszego kodu. Kodów kuponów nie można stosować do podatków ani wcześniejszych subskrypcji usługi beauVoyage. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub anulowania warunków i / lub wartości kodów kuponów w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Musisz powiadomić nas na piśmie w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania wyciągu z karty kredytowej, jeśli sprzeciwisz się którymkolwiek z naszych opłat na tym wyciągu lub spór zostanie uznany za odstąpiony. Powiadomienie takie zostanie wysłane na następujący adres pocztowy:

beauBateau GmbH beauVoyage Obsługa klienta Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Niemcy e-mail: jenny@beau.voyage

5. Okres obowiązywania, rozwiązanie, zawieszenie i inne środki

Niniejsza umowa będzie obowiązywać przez okres jednego roku kalendarzowego, po upływie którego będzie przedłużana automatycznie i w sposób ciągły na kolejne okresy jednego roku kalendarzowego, do momentu, w którym użytkownik lub beauVoyage rozwiążą umowę zgodnie z niniejszym postanowieniem .

Jeśli chcesz rozwiązać niniejszą umowę i usunąć swoje konto, możesz to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami na platformie. Możemy zamknąć niepotwierdzone konta lub konta, które były nieaktywne przez ponad trzy (3) lata. beauVoyage może, za wypowiedzeniem lub bez, przestać zapewniać dostęp do całości lub części usług beauVoyage (tj. zamknąć twoje konto), a tym samym rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, ze skutkiem natychmiastowym (i) w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszych warunków lub inne zasady beauVoyage, (ii) jeśli naruszyłeś obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze lub prawa stron trzecich, (iii) jeśli jesteśmy zobowiązani do tego, aby spełnić wymóg prawny lub nakaz sądowy, (iv) jeśli beauVoyage uważa, że w dobrej wierze, że takie działanie jest uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego lub mienia beauVoyage, jego członków lub stron trzecich (na przykład w przypadku nieuczciwego zachowania członka), lub (v) z dowolnego powodu według naszego wyłącznego uznania . Wyżej wymienione wypowiedzenie może spowodować utratę i zniszczenie wszystkich informacji związanych z członkostwem. Wszelkie opłaty uiszczone na podstawie niniejszej umowy nie podlegają zwrotowi. Jeśli uważasz, że Twoje konto zostało usunięte przez pomyłkę, możesz odwołać się pocztą na adres

beauBateau GmbH beauVoyage Obsługa klienta Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Niemcy e-mail: jenny@beau.voyage

Ponadto beauVoyage może podjąć dowolny z następujących środków (i) w celu zastosowania się do wszelkich obowiązujących przepisów prawa, regulacji, procesów prawnych lub nakazu, wniosku lub wymogu sądu, organów ścigania lub innej agencji administracyjnej lub organu rządowego, (ii) jeśli naruszyłeś niniejsze Warunki lub inne zasady beauVoyage, obowiązujące przepisy ustawowe, wykonawcze lub prawa stron trzecich, (iii) jeśli podałeś niedokładne, fałszywe, nieaktualne lub niekompletne informacje podczas subskrypcji beauVoyage, (iv) jeśli beauVoyage wierzy w w dobrej wierze, że takie działanie jest uzasadnione w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego lub mienia beauVoyage, jego członków lub stron trzecich, lub w celu zapobiegania oszustwom lub innym nielegalnym działaniom:

 • odmówić ujawnienia, usunięcia lub opóźnienia jakichkolwiek treści członków;
 • ograniczyć dostęp do platformy beauVoyage lub korzystanie z niej;
 • tymczasowo lub na stałe cofnąć jakikolwiek specjalny status związany z Twoim kontem beauVoyage;
 • tymczasowo lub w przypadku poważnych lub powtarzających się przestępstw na stałe zawiesić swoje konto beauVoyage i przestać zapewniać dostęp do platformy beauVoyage.

Po rozwiązaniu niniejszej umowy nie masz prawa do przywrócenia konta beauVoyage ani żadnych treści członkowskich. Jeśli Twój dostęp do platformy beauVoyage lub korzystanie z niej zostało ograniczone lub Twoje konto beauVoyage zostało zawieszone lub niniejsza umowa została przez nas rozwiązana, nie możesz zarejestrować nowego konta beauVoyage ani uzyskać dostępu i korzystać z platformy beauVoyage za pośrednictwem konta beauVoyage innego członek.

Wszystkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu umowy, zachowają ważność po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy i będą obowiązywać, nawet jeśli przestaniesz korzystać z ofert internetowych beauVoyage lub usuniesz swoje konto beauVoyage, w tym między innymi postanowienia dotyczące własności , wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji, opłaty, treść, odszkodowanie i ograniczenia odpowiedzialności.

6. Informacje zwrotne

Zapraszamy i zachęcamy do przesyłania opinii, komentarzy i sugestii dotyczących ulepszeń w istniejącej działalności beauVoyage (łącznie „Informacja zwrotna”). Po prostu prześlij nam swoją opinię pocztą na adres

beauBateau GmbH beauVoyage Obsługa klienta Mönchhofstraße 6, 69120 Heidelberg, Niemcy E-mail: jenny@beau.voyage

Podaj tylko szczegółowe informacje zwrotne na temat istniejących usług lub strategii marketingowych beauVoyage; nie dołączaj żadnych pomysłów, których polityka beauVoyage nie pozwoli nam zaakceptować ani rozważyć. Wszelkie informacje zwrotne przesyłane do beauVoyage lub któregokolwiek z jej pracowników będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone. Przekazując nam swoją opinię, udzielasz nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodpłatnej, nieodwołalnej, podlicencjonowanej, wieczystej licencji na wykorzystanie i publikowanie tych pomysłów i materiałów w dowolnym celu, bez wynagrodzenia lub przypisania Ci.

7. Wyłączenie gwarancji

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z usługi beauVoyage, robisz to dobrowolnie i na własne ryzyko. Platforma beauVoyage i jej zawartość są dostarczane „TAK JAK SĄ” i „JAK DOSTĘPNE”. W związku z tym, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykluczamy wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje, warunki wszelkiego rodzaju, w tym między innymi dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że beauVoyage nie ma kontroli i nie ma obowiązku podejmowania żadnych działań dotyczących: którzy użytkownicy uzyskują dostęp do usługi; do jakich treści uzyskujesz dostęp za pośrednictwem usługi beauVoyage; jaki wpływ może mieć na Ciebie treść; w jaki sposób możesz interpretować lub wykorzystywać treść; lub jakie działania możesz podjąć w wyniku kontaktu z treścią. Nasza usługa może zawierać lub przekierowywać do stron internetowych zawierających informacje, które niektóre osoby mogą uznać za obraźliwe lub nieodpowiednie. beauVoyage nie składa żadnych oświadczeń dotyczących treści zawartych w serwisie lub dostępnych za jego pośrednictwem, a beauVoyage nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, przydatność, jakość, zgodność z prawem autorskim, legalność lub przyzwoitość materiałów zawartych lub dostępnych za pośrednictwem naszego serwisu. W przypadku napotkania niepoprawnych informacji lub linków, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym pocztą elektroniczną. Wszelkie sugestie lub krytykę prosimy kierować na adres jenny@beau.voyage.

Zwalniasz nas od wszelkiej odpowiedzialności związanej z twoimi połączeniami i relacjami z innymi użytkownikami.

Rozumiesz, że w żaden sposób nie monitorujemy użytkowników ani nie badamy ich tła ani nie próbujemy zweryfikować ich pochodzenia ani oświadczeń. Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących zachowania użytkowników ani prawdziwości jakichkolwiek informacji dostarczonych przez użytkowników.

W żadnym wypadku ani beauVoyage, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie platformy beauVoyage lub jej treści nie będzie odpowiedzialna, a użytkownik zgadza się nie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty (w tym między innymi utrata pieniędzy, zysków, wartości firmy, danych lub reputacji, inne straty niematerialne lub wszelkie bezpośrednie, pośrednie, ogólne, przykładowe, specjalne, kompensacyjne, wynikowe i / lub przypadkowe szkody, w tym między innymi obrażenia ciała lub ciała, stres emocjonalny lub uszkodzenie komputera, awaria systemu, przerwa w świadczeniu usług), bezpośrednio lub pośrednio wynikające lub związane z:

 • niniejszy regulamin;
 • treści, które udostępniasz (bezpośrednio lub pośrednio) za pomocą usługi;
 • korzystanie z usługi beauVoyage lub niemożność korzystania z niej;
 • zachowanie Ciebie lub kogokolwiek innego w związku z naszymi usługami;
 • wszelka komunikacja, interakcje lub spotkania z innymi członkami lub osobami, które możesz spotkać w inny sposób za pośrednictwem usługi;
 • opóźnienia lub zakłócenia w naszej usłudze;
 • wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie uzyskane przez dostęp do naszej usługi lub linkowanie do niej;
 • usterki, błędy, błędy lub niedokładności dowolnego rodzaju w naszym serwisie;
 • uszkodzenie urządzenia sprzętowego w wyniku korzystania z dowolnej usługi beauVoyage;
 • treść, działania lub działania stron trzecich;
 • zawieszenie, wypowiedzenie lub inne środki podjęte w odniesieniu do konta;
 • potrzeba modyfikacji praktyk, treści lub zachowania w wyniku zmian niniejszych Warunków lub innych zasad beauVoyage.

W związku z tym zgadzasz się podjąć uzasadnione środki ostrożności i zachować najwyższą osobistą ostrożność we wszystkich interakcjach z każdą osobą, z którą kontaktujesz się za pośrednictwem ustawowego serwisu beauVoyage, szczególnie jeśli zdecydujesz się osobiście spotkać takie osoby. Na przykład w żadnym wypadku nie należy przekazywać informacji finansowych (np. Numerów kart kredytowych lub rachunków bankowych) innym osobom.

8. Odpowiedzialność

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że całe ryzyko wynikające z dostępu do platformy beauVoyage i jej treści, publikowania postów lub interakcji z innymi członkami, osobiście lub online, pozostaje po stronie użytkownika. Odpowiedzialność beauVoyage, niezależnie od tego, czy jest oparta na (przypisywalnym) niewykonaniu zobowiązania, niezgodnym z prawem działaniu, czy z innej przyczyny, jest wykluczona.

9. Odszkodowanie

Zwolnisz, będziesz bronić, zabezpieczyć i zabezpieczyć beauVoyage, jej podmioty stowarzyszone oraz każdego pracownika, kontrahentów, urzędników, dyrektorów, przedstawicieli, dostawców i przedstawicieli jego i jej podmiotów stowarzyszonych od wszystkich strat, kosztów, powództw, roszczeń, szkód, wydatków ( w tym uzasadnione koszty prawne i opłaty księgowe) lub zobowiązania, które wynikają lub w jakikolwiek sposób są powiązane z (i) użytkowaniem lub niewłaściwym użytkowaniem lub dostępem do platformy, usługi, treści lub (ii) naruszeniem niniejszych Warunków lub naszych inne zasady i standardy lub naruszenie przez ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią korzystającą z twojego konta jakichkolwiek przepisów ustawowych i wykonawczych, prawa własności intelektualnej lub innych praw dowolnej osoby lub podmiotu (z wyjątkiem zakresu, w którym sąd właściwej jurysdykcji uznaje to roszczenie powstały z powodu działania lub zaniechania beauVoyage), (iii) interakcji z innym członkiem. beauVoyage zastrzega sobie prawo do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli nad wszelkimi sprawami, które w innym przypadku będą podlegać odszkodowaniu, w którym to przypadku będziesz pomagać i współpracować z nami w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

10. Prawo właściwe

Użytkownik i beauVoyage zgadzają się, że każda przyczyna działania wynikająca z usługi lub z nią związana musi rozpocząć się w ciągu jednego (1) roku od powstania przyczyny działania; w przeciwnym razie taka przyczyna działania zostanie trwale przedawniona. Niniejsze Warunki i wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub w związku z nim podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem niemieckim.

11. Przepisy ogólne

Niniejsze Warunki i wszystkie inne zasady beauVoyage zamieszczone na naszej platformie stanowią pełne zrozumienie i umowę między tobą a beauVoyage w odniesieniu do naszych usług oraz korzystania z usług, platformy i jej treści. Zastępują one wszelkie wcześniejsze lub równoczesne komunikaty, propozycje lub porozumienia (ustne, pisemne lub elektroniczne) stron dotyczące naszej usługi.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, nieważne lub nieważne, postanowienie to zostanie ograniczone lub wyeliminowane w minimalnym niezbędnym zakresie i zerwane, aby nie wpłynąć na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek prawa lub postanowienia w niniejszych Warunkach nie będzie stanowić zrzeczenia się jakichkolwiek dalszych praw lub postanowień na mocy niniejszej Umowy. Zrzeczenie się zgodności w żadnym konkretnym przypadku nie oznacza, że zrzekniemy się zgodności w przyszłości. Aby jakiekolwiek zrzeczenie się zgodności z niniejszymi Warunkami było wiążące, beauVoyage musi dostarczyć Ci pisemne potwierdzenie i zgodę na takie zrzeczenie się przez jednego z upoważnionych przedstawicieli. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych Warunkach, korzystanie przez którąkolwiek ze stron ze środków zaradczych na podstawie niniejszych Warunków będzie bez uszczerbku dla innych środków na mocy niniejszych Warunków lub w inny sposób dozwolony przez prawo.

beauVoyage nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy, jeżeli taka awaria wynika z jakiejkolwiek przyczyny leżącej poza uzasadnioną kontrolą beauVoyage, w tym między innymi awarii mechanicznej, elektronicznej lub komunikacyjnej (w tym zakłóceń „zakłóceń linii”).

Niniejszy Regulamin jest dla Ciebie osobisty. Nie możesz cedować, przenosić, udzielać sublicencji ani przekazywać niniejszej umowy, a także swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody beauVoyage. beauVoyage może bez ograniczeń scedować, przenieść lub przekazać niniejszą umowę oraz dowolne ze swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, według własnego uznania, bez zgody. Prawo do rozwiązania niniejszej umowy w dowolnym momencie pozostaje nienaruszone.

Żadna agencja, partnerstwo, spółka joint venture, franczyza lub stosunek pracy nie są zamierzone ani utworzone między tobą a beauVoyage w wyniku niniejszej umowy lub korzystania z platformy beauVoyage i żadna ze stron nie ma żadnego rodzaju jakiegokolwiek prawa, aby wiązać się ze sobą w jakikolwiek sposób.

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, wszelkie zawiadomienia lub inne informacje dozwolone lub wymagane na mocy niniejszej umowy będą przekazywane na piśmie i będą uważane za należycie dostarczone po otrzymaniu, jeśli osobiście dostarczone lub wysłane listem poleconym lub poleconym, wymagane jest potwierdzenie odbioru ; gdy odbiór jest potwierdzony elektronicznie, jeśli został przesłany faksem lub pocztą elektroniczną; lub dzień po wysłaniu, jeśli zostanie wysłany do dostawy następnego dnia przez uznaną usługę doręczenia w ciągu nocy.

12. Zmiany i zmiany w usługach beauVoyage

beauVoyage zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany (w tym modyfikacji, dodawania, usuwania warunków) lub zastąpienia któregokolwiek z niniejszych warunków. Zmiany wchodzą w życie, gdy opublikujemy zmienione warunki na platformie beauVoyage. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych warunków pod kątem modyfikacji. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi warunkami, możesz rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dalsze korzystanie z usługi po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian w niniejszej umowie będzie oznaczać akceptację zmienionych Warunków, które następnie wiążą Cię.

Możemy zmienić, zawiesić lub przerwać usługi lub dowolną ich część (w tym między innymi dostępność dowolnej funkcji, bazy danych lub treści) w dowolnym momencie bez uprzedzenia. beauVoyage może również nakładać ograniczenia na niektóre funkcje i usługi lub ograniczać dostęp do części lub całej usługi bez uprzedzenia lub odpowiedzialności.

Opublikowano 15.05.2020